Методична робота

Методична робота в ККТЕ НАУ – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної та інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

Її завдання – послідовне удосконалення професійних якостей, педагогічної майстерності, розвиток творчості, ініціативності викладачів, формування готовності педагогів до інноваційних пошуків, можливості самостійно визначати стратегічні напрямки навчально-виховного процесу, його науково-методичне забезпечення, а також збагачення їх особистісних якостей, самореалізація у процесі професійної діяльності.

Зміст методичної роботи обов’язково включає: вивчення викладачами основних державних нормативних документів про освіту; знання актуальних проблем фундаментальних, психолого-педагогічних наук; впровадження інноваційних технологій навчання і передового педагогічного досвіду; участь у науково-дослідній роботі, науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах професійної майстерності тощо.

Зміст пов’язується з реалізацією державних стандартів освіти, принципів ступеневої безперервної освіти. Основними напрямками методичної роботи є:

-надання методичних консультацій викладачам та іншим педагогічним працівникам;

-спрямування і координація роботи циклових (випускових) комісій Коледжу;

-спрямування роботи викладачів у міських методичних об’єднаннях;

-розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес;

-створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-розробка й упровадження в практику роботи циклових (випускових) комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

-сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

-вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів Коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів Коледжу з цим досвідом та його впровадженням;

-залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

-організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;

-робота з молодими викладачами;

-допомога в підготовці викладачів до атестації. 

Основні форми методичної роботи. Традиційні погляди на сутність і форми методичної роботи відкореговані з метою приведення їх у відповідність із сучасними методологічними настановами, утвердженням нових пріоритетів фахової передвищої освіти:

-освіта протягом усього життя;

-професійна мобільність випускників на ринку праці;

-особистісно орієнтований і розвивальний підхід до підготовки фахівців;

-перехід від кваліфікації до компетенції;

-фундаменталізація, інформатизація і технологізація освіти, стимулювання інноваційної освітньої діяльності тощо.

В цих умовах першочергового значення набуває технологічна компетентність, що інтегрує такі професійні якості педагогічного працівника, як:

-знання психолого-педагогічних закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця, здатність співвідносити мету і завдання освітньої підготовки з індивідуальними особливостями студентів, їх професійними інтересами й освітніми запитами;

-уміння проектувати освітній процес, корегувати власну викладацьку діяльність з урахуванням прогнозованих змін;

-уміння передбачати результати навчально-пізнавальної роботи студентів, наслідки власної педагогічної діяльності;

-уміння добирати оптимальні методи викладання, застосовувати сучасні педагогічні технології, спрямовувати їх на досягнення освітньо-виховної мети;

-досвід планування, організації та проведення навчальних занять різних типів і форм;

- здатність до педагогічного самоаналізу;

-уміння цілеспрямованого спостереження, узагальнення і критичного засвоєння педагогічного досвіду.

В Коледжі використовуються три групи форм організації методичної роботи: колективні, групові та індивідуальні.

Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення й поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Колективними формами методичної роботи в ККТЕ НАУ є: педагогічна рада (якщо розглядаються методичні питання), методична рада, психолого-педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари тощо. Предметом колективного обговорення стають сучасні проблеми вдосконалення освітнього процесу, організація й розвиток діяльності викладачів творчого характеру. Методична рада, ураховуючи завдання, що поставлені перед педагогічним колективом, розглядає найбільш важливі питання удосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в Коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачі, а також реалізує й упроваджує рішення педагогічної ради.

Засідання методичної ради

Тренінг у процесі психолого-педагогічного семінару

Групові форми організації методичної роботи є найбільш мобільними та динамічними, оскільки об’єднують педагогів за інтересами, і дозволяють одночасно показати викладачам як свою педагогічну майстерність, так і навчити їх проводити аналіз або самоаналіз занять, обмінюватись досвідом або отримувати методичну допомогу від більш досвідчених педагогів. Це – участь у роботі міських методичних об’єднань, основне призначення яких полягає у колективному опрацюванні найактуальніших проблем, пов’язаних з родом професійної діяльності педагогів, взаємний обмін досвідом; засідання циклових комісій; розробка освітньо-професійних програм та відповідних навчальних планів і програм; установлення міждисциплінарних зв'язків, окремих методичних питань; організація та проведення Тижнів комісій; взаємовідвідування занять викладачами, а також проведення ними відкритих занять і їх обговорення; засідання «школи молодого викладача».

Індивідуальними формами методичної роботи є: самоосвіта, наставництво, консультації (проводяться заступником директора з навчальної роботи, методистами, головами циклових (випускових) комісій, досвідченими педагогами), проведення індивідуальних науково-дослідницьких та пошукових робіт, підвищення кваліфікації, атестація тощо.

У Коледжі функціонують навчально-методична лабораторія та методичний кабінет, в яких зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду роботи кращих педагогів, навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами як виставкові матеріали, наукові статті.

Система методичної роботи в ККТЕ НАУ відображена на рис. 1.

Функціонує та постійно поповнюється навчально-методичними матеріалами спеціальний сайт Коледжу, призначений для внутрішнього користування, що відіграє значну роль в організації самостійної роботи студентів.

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу; основними принципами – відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація є обов’язковою, вона може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до затвердженого директором Коледжу Перспективного плану атестації педагогічних працівників ККТЕ НАУ.

Організацію та порядок проведення атестації регламентує Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстроване у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 з внесеними змінами.

Атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу щороку, вивчає педагогічну діяльність осіб, що атестуються, шляхом: відвідування занять, позааудиторних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень студентів з дисциплін, що вони викладають, ознайомлення з навчально-методичною документацією та науковою роботою, врахування участі у роботі міських методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо, тобто системи заходів, спрямованої на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. У 2016 - 2017 н. р. було атестовано 15 осіб, у 2017-2018н.р. – 11, у 2018-2019 н. р. – 24, у 2019-2020 н. р. запланована атестація 20 педагогів.

Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих викладачів. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.

Засідання атестаційної комісії